ALWAYS watching you

Classé dans : Fanarts | 0

« ALWAYS watching you » – 2017 Ikora Rey fanart portrait, original character (c) Destiny, Bungie CG training without lineart. Clip studio paint pro with Wacom cintiq 24HD

Bang Bang !

Classé dans : Fanarts | 0

« Bang bang ! » – 2017 Cayde-6 original character (c) Destiny, Bungie CG training without lineart. Clip studio paint pro with Wacom cintiq 24HD

The Queen of the Reef

Classé dans : Fanarts | 0

« The Queen of the Reef » – 2017 Mara Sov Portrait original character (c) Destiny, Bungie CG training without lineart. Clip studio paint pro with Wacom cintiq 24HD