ALWAYS watching you

Classé dans : Fanarts | 0

« ALWAYS watching you » – 2017
Ikora Rey fanart portrait, original character (c) Destiny, Bungie
CG training without lineart.
Clip studio paint pro with Wacom cintiq 24HD